لیست رشته های گروه

گروههای آموزشی این دانشکده عبارتند از:

۱- گروه فیزیک ۲- گروه شیمی ۳- گروه زمین شناسی ۴- گروه ریاضی

کارشناسی کارشناسی ناپیوسته کارشناسی ارشد دکتری
ریاضیات و کاربردها آموزش ریاضی زمین شناسی - زمین شناسی مهندسی رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
فیزیک   آموزش ریاضی  
زمین شناسی   شیمی - شیمی آلی  
شیمی محض   رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی  
علوم ریاضی - علوم کامپیوتر