سرفصل دروس کارشناسی ارشد (توسط اساتید گروه)

درس سرفصل(های) ارائه شده
مهندسی نرم افزار پیشرفته عباس عکاسی
تحلیل داده‌های حجیم عباس عکاسی