پرسنل اداره حسابداری

۱- خانم فرشته سالارپور

۲- خانم بهاره میرزاده

۳- خانم بنفشه مرتضی زاده

۴- آقای عظیم اکبری

 

۵- پروانه جمعه زاده - مسئوول پرداخت وام