مدیر کل امور اداری

نام و نام خانوادگی : محمد قاسمی پور

سمت : مدیر کل امور اداری

این اداره با مدیریت جناب آقای محمد قاسمی پور یکی از مدیریت های زیر مجموعه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه است که دانشجویان به طور مستقیم با آن در ارتباط نیستند و این مدیریت از ادارات زیر مجموعه زیادی به شرح ذیل تشکیل شده و مشغول دادن خدمات به دانشجویان، همکاران و اعضای هیات علمی دانشگاه است.