- چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۴۰۲

حوزه معاونت آموزشی و مهارتی

امروزه توسعه کشورها در راستای دانایی محوری است، و آموزش بنیادی ترین راهکار یک جامعه برای رسیدن به پیشرفت، توسعه، رفاه اجتماعی و استقلال واقعی است. به همین منظور سرمایه گذازی در این امر و هماهنگ نمودن آن با نیازهای یک کشور گذرگاه اصلی توسعه پایدار و عامل کلیدی پیشرفت است.

در کشور ما در کنار توجه به امر آموزش، اهمیت تربیت نیروی فرهیخته و متعهد در صدر قرار دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در تعریف خود از "دانشگاه اسلامی" اینگونه بیان می فرمایند:" من بطور خلاصه دانشگاه اسلامی را دانشگاهی می دانم که در آن علم یک ارزش حقیقی است... شما باید علم را دوست بدارید، ارزش بدانید، آن را برای خدا و با نیت خالص دنبال کنید... علم را اسلام قدیست بخشیده، علم یک امر مقدس است؛ ... «العلم نور»؛ نور بودن علم باید مورد نظر باشد و از جمله ی شئون دانشگاه اسلامی، یکی همین است."

در این دانشگاه که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۱ با حماین ماندگار و موثر حضرت امام (ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران پای به عرصه فعالیت نهاده و در حال حاضر یکی از بزرگترین دانشگاهها محسوب می گردد، علاوه بر اهتمام به اصول علمی سعی بر این است که دانشجویی تربیت گردد که در پرتو معارف اسلامی با احساس تعهد و مسئولیت نسبت به رشد وتعالی جامعه و تحقق اهداف و ارزش های اسلامی در عرصه های تولید علم، توسعه فناوری و تجاری سازی نتایج تحقیقات مشارکت فعال داشته باشد.

در همین راستا یکی از بزرگترین دغدغه ها آماده سازی بستری مناسب برای فعالیت اساتید در راستای تحقق اهداف فوق الذکر است. بدیهی است کیفیت و تعالی عملکرد یک فرآیند آموزشی، منوط به فعال شدن دانشجویان در یادگیری، پرورش خلاقیت ها، توسعه توانایی حل مسئله و کمک به خود ارزیابی آنها است. در این فرآیند بهره گیری از اعضای هیات علمی توانمند، متخصص و کارآمد برای تربیت نیروی متعهد و متخصص و حافظ ارزش های اسلامی جایگاه ویژه ای دارد که قطعاً بصورت خاص باید به آن پرداخت. همچنین تدوین و ایجاد رشته های جدید و توسعه هدفمند، بازنگری برنامه های درسی و تهیه منابع آموزشی یکی دیگر از اولویت های مهم است.

امید است با روحیه مشارکت جمعی در اجرای قوانین و مقررات جدیت بیشتری نشان داده و تلاش کنیم تا اجرای برنامه ها با حفظ کیفیت بیشتر سرعت یابد.