اداره برنامه ریزی آموزشی و درسی

شرح وظایف این اداره:

- برنامه ریزی آموزشی

- نظارت و ارزیابی آموزشی 

- امور کلاس ها( اعضای امور کلاس ها: آقایان:  فیروزدرویشی، ، عباس شجاعی)