شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص

«این شورا زیر مجموعه معاونت آموزشی و مهارتی است»