بایگانی آموزش

مسئول : الهام داوردان
 
شرح وظایف:
-          بایگانی اصل اسناد و مدارک دانشجویان
-          انجام امور تسویه حساب کلیه دانشجویان و فارغالتحصیلان
-          ارسال پرونده های انتقالی به واحد های مختلف
-          بررسی پرونده های انتقالی از سایر واحدها
-          بررسی کلیه خدمات دانشجویی از قبیل تحویل کپی مدارک به دانشجو
-          بایگانی کل نامه های نظام وظیفه، امتحانات،پژوهش، امور دانشجوئی
-          تحویل دادن مدارک دانجویان انصرافی یا اخراجی