اداره کل فارغ التحصیلان دانشگاه

نام و نام خانوادگی: بی بی فتحیه حسینی

سمت: رئیس اداره فارغ التحصیلان

شرح وظایف:

۱- بررسی و چک پرونده های ارسالی از آموزش با سر فصل
۲- صدور گواهی نامه موقت
۳- صدور دانشنامه و ارسال به سازمان مرکزی
۴- صدور ریز نمرات جهت ادارات و مؤسسات و غیره ( با ارائه نامه مربوطه )
۵- صدور ریز نمرات فرم شماره ۴ ( وزارت خارجه ) و ارسال به سازمان مرکزی و ثبت در سیستم پس از تأیید سازمان
۶- پاسخ به استعلامات رسیده
۷- تحویل گواهی نامه موقت به دانش آموختگان
۸- تحویل دانشنامه به دانش آموختگان
۹- امضا برگ تسویه حساب
۱۰- ارسال فرم محرمانه رشته پرستاری به واحد پزشکی
۱۱- ارسال فرم پایان طرح جهت صدور مجوز ارسال مدارک رشته پرستاری