مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

----------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی: خدیجه احمد جواهری

مرتبه علمی: استادیار گروه ریاضی

Email: javaheri@iauba.ac.ir

 

وظایف مدیر آموزش:

۱-    نظارت بر اجرای آئین نامه های آموزشی مقاطع مختلف ومصوبه های شورا ی آموزشی دانشگاه و ابلاغیه های کمیسیون موارد خاص
۲-    بررسی مستمر فرآیندهای اجرایی خدمات آموزشی و پیشنهاد شیوه های مناسب به معاونت آموزشی وشورای آموزشی
۳-    تهیه وتدوین شیوه نامه ها وطرح های آموزشی وارائه آنها به شورای آموزشی دانشگاه
۴-    بهره گیری از شیوه های مناسب جهت ارتقای کیفی خدمات آموزشی
۵-    نظارت برروند فعالیت های طراحی وراه اندازی سیستم جامع اتوماسیون آموزشی دانشگاه
۶-    تشکیل پرونده وثبت نام پذیرفته شدگان مطابق با آئین نامه وشیوه نامه های آموزشی
۷-    کنترل سنوات  تحصیلی دانشجویان
۸-    تهیه گزارش های کارشناسی  پرونده های دانشجویان
۹-    نظارت بر اجرای برنامه های مصوب مقاطع  مختلف رشته های تحصیلی  
۱۰-  نظارت بر عملکرد فعالیت های آموزشی دانشجویان
۱۱- امور مربوط به دانشجویان ممتاز
۱۲- امور مربوط به ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی
۱۳- مشارکت در برگزاری جشن آغاز تحصیلی وجلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود
۱۴- ارائه گزارشهای آماری وتدوین گزارش عملکرد سالانه از فعالیت های آموزشی دانشگاه 
۱۵- ارائه مشاوره واطلاع رسانی به دانشجویان در زمینه مقررات وآیین نامه های آموزشی
۱۶- افزایش مهارت های شغلی کارکنان با مشارکت دادن آنان در دوره های آموزشی کوتاه مدت وجلسات داخلی
۱۷- کنترل ونظارت بر عملکرد بایگانی آموزش