رئیس اداره برنامه‌ریزی آموزشی و درسی

نام و نام خانوادگی: پرسیلا رحیمی درگیری

سمت: رئیس اداره برنامه‌ریزی نظارت و ارزیابی آموزشی


شرح وظایف:
۱- بازنگری برنامه‌های درسی و پیش‌نیازها
۲- حمایت و همکاری لازم جهت تهیه و تدوین طرح درس اساتید
۳- همکاری جهت تهیه تقویم آموزشی و درسی توسط گروه‌ها
۴- همکاری و مشاوره با گروه‌ها جهت رفع مشکلات احتمالی در روند تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی
۵- اطلاع‌رسانی قوانین و دستورالعمل‌های آموزشی به اعضا هیئت علمی
۶- همکاری با گروه‌های آموزشی جهت تهیه و ارائه برنامه‌های آموزشی اختیاری مورد نیاز و علاقه دانشجو
۷- تعیین استراتژی مناسب برای ادغام برنامه‌های مشابه و دروس مرتبط
۸- بررسی و تعیین  امکان توسعه برنامه‌های آموزشی گروه
۹- بازبینی امکانات و تجهیزات در اختیار گروه برای حداکثر رساندن بهره‌وری از امکانات آموزشی و درمانی
۱۰- مشارکت و همکاری با دانشکده‌ها جهت ارائه برنامه آموزشی