اداره امتحانات و ثبت نمرات

نام و نام خانوادگی: مهندس فرشته قاسمی

سمت: مسئول امور آموزشی امتحانات و ثبت نمرات

شرح وظایف اداره امتحانات:
۱- شرکت در اجرای امتحانات پایان‌ترم و تابستان مطابق آیین‌نامه‌ی امتحانات
۲- کنترل و ثبت نهایی کلیه‌ی نمرات دانشجویان در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری
۳- اجرای مواد آیین‌نامه‌ی آموزشی مرتبط با دایره‌ی امتحانات (اعمال موارد حذف پزشکی، شاهد، غیبت‌موجه، ماده‌ی ۴۱، ۲۳و ...)
۴- ثبت نمرات تجدیدنظر پس از نتیجه‌ی نهایی شورای آموزشی
۵- ثبت کلیه‌ی نمرات معرفی به استاد، پروژه، کارآموزی و میهمان و تخلفات کمیته‌ی انضباطی
۶- بایگانی اوراق امتحانی دانشجویان
۷- بایگانی صورت جلسه‌ی امتحانات
۸- بایگانی لیست نمرات دروس به همراه چک چشمی
۹- بایگانی لیست نمرات دانشجویان مهمان به واحدهای دانشگاهی دیگر
۱۰- بایگانی نمرات معرفی به استاد