معاونت آموزشی و مهارتی

نام و نام خانوادگی: دکتر آتسا پارساپور
سمت : معاون آموزشی و مهارتی دانشگاه
 
Email: parsapour@iauba.ac.ir
 
شماره تماس مستقیم معاونت: ۰۷۶۳۳۶۷۰۲۴۲
تماس از طریق تلفنهای عمومی دانشگاه : ۴-۰۷۶۳۳۶۶۵۵۰۰  داخلی : ۱۱۰۰