- پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

این گروه یکی از گروه های اصلی و اموزشی دانشگاه می باشد.