نمایه دروس گروه

کارشناسی پیوسته کارشناسی ناپیوسته کارشناسی ارشد
مهندسی برق مهندسی تکنولوژی نرم افزار برق - الکترونیک
مهندسی متالوژی-گرایش استخراج صنعتی معماری (از وروردی مهر ماه ۹۸) برق - قدرت
مهندسی متالوژی-گرایش صنعتی مهندسی تکنولوژی الکترونیک کامپیوتر - نرم افزار
مهندسی کامپیوتر - ورودی ۹۳ به بعد مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) مهندسی عمران - آب
مهندسی کامپیوتر مهندسی اجرایی عمران مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
مهندسی عمران عمران (دارندگان کاردانی پیوسته یا گرایشهای مختلف - ورودی ۸۷ به بعد ) مهندسی مواد - جوشکاری
مهندسی عمران - ورودی ۹۰ به بعد عمران (دارندگان کاردانی ناپیوسته با گرایش نقشه برداری-ژئودزی،پیش ساخته ها، پل سازی و ابنیه فنی، عمران روستایی، زیرسازی راه، روسازی راه - ورودی های ۸۷ به بعد) مهندسی معماری 
مهندسی معماری عمران (دارندگان کاردانی ناپیوسته با گرایش های کارهای عمومی ساختمان و ساختمانهای بتنی ) ورودی ۸۷ به بعد مهندسی عمران- سازه