نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۴۰ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
 
باباپورزهرادانشکده علوم انسانی / گروه ادبیات فارسیمربی
باقریمهدیدانشکده علوم انسانی / مدیریتدانشیار
باقری دهبارز حمیددانشکده علوم انسانی / گروه الهیات و معارف اسلامیاستادیار
بحری شعبانی پورامیرهوشنگدانشکده منابع طبیعی / تکثیر و پرورش آبزیاندانشیار
براهیمی قلعه قاضیعباسدانشکده علوم انسانی / گروه علوم اجتماعیمربی
برخورداریمهنازدانشکده علوم پایه / گروه ریاضیاستادیار
بشارتیفاطمهدانشکده علوم انسانی / گروه زبان انگلیسیمربی
بهادری جهرمیثمینهدانشکده علوم انسانی / گروه علوم اجتماعیاستادیار
بیرامیاشرفدانشکده پرستاری / گروه پرستاریاستادیار
بیگی پورغلامحسیندانشکده منابع طبیعی / گروه کشاورزیاستادیار
پارساپورآتسادانشکده علوم پایه / گروه ریاضیاستادیار
پاسلارشهلادانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی صنایعاستادیار
پرورشالیاسدانشکده منابع طبیعی / گروه مرتع و آبخیزداریمربی
پرورشحسیندانشکده منابع طبیعی / گروه محیط زیست و شیلاتاستادیار
پلهم عباسیامیردانشکده منابع طبیعی / گروه مرتع و آبخیزداریمربی
پناهیناصردانشکده علوم پایه / گروه فیزیکاستادیار
تجویدیعلی دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق و الکترونیکاستادیار
تحویلداریهوبهدانشکده فنی و مهندسی / گروه معماریمربی
تقی زادهنوشیندانشکده علوم انسانی / گروه روانشناسیاستادیار
جوادی زادهقهرماندانشکده منابع طبیعی / گروه محیط زیست و شیلاتمربی