نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۴۰ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
 
شایستهمحمددانشکده فنی و مهندسی / گروه کامپیوترمربی
شریفیمحمددانشکده علوم انسانی / گروه علوم اجتماعیمربی
شفیعی لیراوی نژاداحساندانشکده فنی و مهندسی / گروه متالوژی موادمربی
شهریاریعبدالنعیمدانشکده علوم انسانی / گروه حقوقاستادیار
شیبانیفاطمه دانشکده علوم انسانی / گروه روانشناسیمربی
صباحی زادهمحمود دانشکده علوم انسانی / مدیریتاستادیار
صفدری نیاکمرتضیدانشکده علوم انسانی / گروه الهیات و معارف اسلامیمربی
صمیمیفضل اللهدانشکده علوم انسانی / گروه زبان انگلیسیاستادیار
ضرغامیسیروسدانشکده علوم انسانی / گروه حقوقمربی
ضیاءخدادادیانپرویندانشکده علوم انسانی / گروه ادبیات فارسیمربی
طباطبائیسیدمحسندانشکده علوم انسانی / فقه و مبانی حقوق استادیار
عباس نسب سردرهصدیقهدانشکده علوم انسانی / گروه زبان انگلیسیاستادیار
عباسلومهدیهدانشکده علوم پایه / گروه ریاضیاستادیار
عذباشیفرهاددانشکده فنی و مهندسی / گروه عمرانمربی
عزیزیشیلاندانشکده پرستاری / گروه پرستاریمربی
عطارزادهعلی دانشکده فنی و مهندسی / گروه عمرانمربی
عکاسیعباسدانشکده فنی و مهندسی / گروه کامپیوتراستادیار
علی یاسزینب دانشکده فنی و مهندسی / گروه معماریمربی
علیمرادیمریمدانشکده علوم انسانی / گروه ادبیات فارسیاستادیار
غلامیآرشدانشکده فنی و مهندسی / گروه عمرانمربی