آرشیو اخبار

نتایج کاردانی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اعلام شد

با حمد و سپاس به درگاه خداونـد متعـال و با تبریک به همه پذیرفته شدگان کـه در مقطـع کـــاردانی پیوســــته دانشــــگاه آزاد اســــلامی پذیرفتـــــه شـــــده انـــــد، اعـــــلام مـــــی دارد شرکت کنندگان در دوره مذکور میتواننـد بـا مراجعه به سایت اعـلام نتـایج مرکـز سـنجش ، پذیرش و فـارغ التحصـیلی دانشـگاه بـه نشـانی www.azmoon.org از نتیجـــه مطلـــع گردند. زمان و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان برای ثبت نام : ۱- با عنایـت بـه اینکـه ثبـت نـام از پذیرفتـه شدگان به صورت مجازی صورت مـی پـذیرد کلیه پذیرفته شـدگان لازم اسـت از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۳ مهرمـاه ۱۴۰۰ جهـت ثبــت نــام بــ ه ســامانه آموزشــیار بــه آدرس : .نمایند مراجعه edu.iau.ac.ir تبصــره : پذیرفتــهشــدگان کلیــه واحــدهای دانشگاهی جهت اطـلاع از چگـونگی تحویـل مدارک به صورت فیزیکـی بـه آدرس سـایت واحد دانشگاهی محل پذیرش مراجعه نمایند. ۲- عدم مراجعه پذیرفتـه شـدگان بـه سـامانه آموزشیار در بازه زمانی مقرر به منزله انصراف از ثبـت نـام تلقـی شـده و هـیچ گونـه اعتراضـی پذیرفته نخواهد شد. ۳- پرونده کلیه پذیرفته شدگان سال ۱۴۰۰ جهت احراز صلاحیتهای عمومی تحت بررسی است و نتیجه آن متعاقباً از طرف دفتر گـزینش صلاحیتهای عمومی سازمان مرکزی بـه اطـلاع واحدهای دانشگاهی خواهد رسید. ۴- با توجه به اعلام اداره کل امـور اتبـاع و مهـــاجرین خـــارجی وزارت کشـــور، مجـــوز ثبــت نــام اتبــاع خــارجی مقــیم متعاقــب انجــام تشــریفات قــانونی و بررســی صــلاحیتهــای اقامتی اتباع مزبور و اعلام رسمی آن توسط آن اداره خواهد بود و تـا قبـل از آن پـذیرش ایـن افراد به صورت موقت میباشد. ۵- شــروع کلاســهای درس هــر واحــد یــا مرکز دانشگاهی با توجه به امکانات آموزشـی در مهر ماه یـا بهمـن مـاه سـال جـاری و زمـان تشکیل کلاس در صبح یا عصر یا هر دو وقـت خواهد بود. مدارکی که لازم است مطابق دسـتورالعمل اعـلام شده از طریق شبکه پستی ارسال گردد: ۱- پذیرفته شـدگان مقطـع کـاردانی پیوسـته لازم است اصل مدرک دیپلم در یکی از شاخه های فنی و حرفـه ای یـا کـاردانش متناسـب بـا رشته قبولی، اصل مدرک دیپلم نظام جدید ۳- ۶-۳ و یا دیپلم فنی و حرفه ای چهارساله (نظام قدیم) بهمراه تصویر آنها را ارسال نمایند. تذکر : چنانچه پذیرفتـه شـده اصـل مـدرک تحصیلی خود را در اختیـار نداشـته باشـد ولـی تصویر آن یا گواهی معتبر پایـان دوره را ارائـه کند، باید متعهد گردد اصل مـدرک را قبـل از پایان نیمسال اول به دانشگاه تحویل دهد. ۲- تصویر کلیه صفحات شناسنامه. ۳- تصویر کارت ملی (پشت و رو). ۴- شش قطعـه عکـس ۳ ۴ تمـام رخ کـه اخیراً تهیه و مشخصات پذیرفته شـده در پشـت آنهــا نوشــته شــده باشــد .(بــرای مشــمولین ۱۲ قطعه). ۵- تصــویر مــدرکی کــه وضــعیت خــدمت وظیفه عمومی برادران پذیرفتهشده را مشـخص نماید. ۶- تکمیل کلیه فرم های ثبتنام و فرمهـای مربــوط بــه تعهــدات و ســایر فرمهــایی کــه در سامانه آموزشیار قرار گرفته است. ۷- مشــمولان دیپلمــهای کــه بــا اســتفاده از تعهــدات خــدمتی وزارتخانــههــا و ســازمانهای دولتـــی از خـــدمت دوره ضـــرورت معـــاف می باشند و معافیـت آنـان پـس از انجـام تعهـد مقرر صادر میگردد باید موافقتنامه رسمی از وزارتخانه یا سازمان متبوع (چنانچه لطمه ای بـه انجام تعهدات وارد نشود) را ارسال نمایند. افرادی کـه بـه عنـوان سـرباز معلـم مشـغول خدمت وظیفه عمومی هستند برای ثبت نام لازم اســت بــا مجــوز وظیفــه عمــومی از خــدمت ترخیص گردند. ۸- شــاغلین نیروهـــای نظـــامی و انتظـــامی جمهوری اسلامی ایران بایستی گواهی موافقت و معرفی سازمان مربوطه را ارسال نمایند. هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجویی : ۱- شهریه پذیرفته شدگان از دو بخش شهریه پایه (ثابـت ) و متغیـر تشـکیل شـده کـه در هـر نیمسال تحصـیلی از پذیرفتـه شـدگان دریافـت می گردد. علاوه بر دو مورد فوقالذکر پذیرفته شــدگان در بــدو ورود بــه دانشــگاه و در ایــن نیمســال بایــد مبلــغ ۱,۹۵۰,۰۰۰ ریــال را بــه عنــوان هزینــه خــدمات اموزشــی در ســامانه آموزشیار پرداخت نمایند. ۲- کلیه پذیرفته شدگان کـه قصـد ثبـت نـام دارنـد بایــد مبلــغ ۶۵,۰۰۰ ریــال را بــه عنــوان حــق بیمــه دانشجویی در سامانه آموزشیار پرداخت نمایند.

ادامه مطلب