اداره تربیت بدنی

نام و نام خانوادگی : محمد جماتی پور

شرح وظایف:

 ۱- استعدادیابی دانشجویان در رشته های ورزشی گوناگون
 ۲- برگزاری تمرین های ورزشی
 ۳- پیگیری بیمه ورزشی دانشجویان شرکت کننده در مسابقات
 ۴- شرکت در مسابقات ورزشی منطقه ای و سراسری
 ۵- پیگیری قراردادهای ورزشی با مربیان تیم های ورزشی دانشگاه
 ۶- تهیه لباس ورزشی تیم های دانشگاه
 ۷- انعکاس موفقیت های ورزشی دانشجویی
 ۸- پیگیری تخفیف شهریه ورزشی به دانشجویان قهرمان مطابق بخشنامه ها
 ۹- پیگری آیین نامه های مربوط به شرکت در مسابقات ورزشی منطقه و کشور
۱۰- اعزام قهرمانان دانشگاه به مسابقات سراسری دانشگاه آزاد اسلامی
 ۱۱- معرفی دانشجویان قهرمان به تربیت بدنی منطقه پانزده و اداره کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی
۱۲- معرفی علاقه مندان به شرکت در کلاسهای آموزشی مختلف ورزشی
۱۳- نظارت بر فعالیت های ورزشی کانون ها و تشکل های دانشجویی