اداره گزینش

نام و نام خانوادگی : یعقوب اعزازی

سمت: رئیس اداره گزینش دانشگاه