فرم تحویل ابلاغیه به اساتید

صدور ابلاغیه تصویب پایان نامه توسط حوزه معاونت پژوهش و فناوری، دریافت ابلاغیه ها توسط دانشجو و تحویل به اساتید

دانلود فایل