آیین نامه‌ها و فرم‌ها- تحصیلات تکمیلی (دکتری)

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
مراحل تصویب عنوان پروپوزال دکتری و دفاع از رساله دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
تذکرات مهم در خصوص مقاله جهت دفاع از رسالهتحصیلات تکمیلی (دکتری)
شیوه نامه نگارش و تدوین رساله دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
صورتجلسه پیش دفاع رساله دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
صورتجلسه دفاع پروپوزال دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم ارائه مقاله به پژوهشتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم اطلاعات مربوط به مقاله دکترا جهت دفاعتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم اعلام آمادگی برای دفاع از رسالهتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم آمادگی پیش دفاعتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم پروپوزال دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم پیش دفاع دانشجویان دکتری(مخصوص دانشجویانی که پذیرش مقاله اخذ ننموده اند)تحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم پیشنهاد موضوع رساله دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم تاریخ برگزاری دفاع از رساله دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم تایید اصلاحات پس از پیش دفاعتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم تایید تاریخ برگزاری دفاع از رسالهتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم تایید مقاله توسط پژوهشتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم تحویل رسالهتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم تسویه حساب آموزشی دانشجویان دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم داوری رساله (پیوست نامه داوری)تحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم دعوت از داور جهت بررسی رسالهتحصیلات تکمیلی (دکتری)