آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها و فرم های دانشگاه

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۰۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم آمادگی پیش دفاعتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم پروپوزال دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم پیش دفاع دانشجویان دکتری(مخصوص دانشجویانی که پذیرش مقاله اخذ ننموده اند)تحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم پیشنهاد موضوع رساله دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم تاریخ برگزاری دفاع از رساله دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم تایید اصلاحات پس از پیش دفاعتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم تایید تاریخ برگزاری دفاع از رسالهتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم تایید مقاله توسط پژوهشتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم تحویل رسالهتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم تسویه حساب آموزشی دانشجویان دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم داوری رساله (پیوست نامه داوری)تحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم دعوت از داور جهت بررسی رسالهتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم شماره ۱(فرم تایید اتمام رساله)تحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم گزارش پیشرفت کارتحصیلات تکمیلی (دکتری)
نمره دهی مقالات دانشجوییبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
نحوه آدرس دهی مقالاتبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
فرم درخواست نمره مقاله درهمایش ها و کنفرانسها مخصوص دانشجوبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
فرم درخواست نمره مقاله در مجلات معتبر مخصوص دانشجوبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
فرم درخواست مهلت مقالهبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
فرم ارائه مقاله چاپ شده در مجلات معتبربخشنامه ها و فرم های تشویق مقالات