آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها و فرم های دانشگاه

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
خلاصه بخشنامه ترتیب نوشتن اسامی نویسندگان و آدر س دهی در مقالاتبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
بخشنامه ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد کیفیبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
بخشنامه نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه در رساله های تحصیلات تکمیلیبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
بخشنامه عدم درج اسامی متفرقه در مقالهبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
لیست مجلات نامعتبر شهید بهشتیفهرست نشریات نامعتبر
لیست انتشارات نامعتبر شهید بهشتیفهرست نشریات نامعتبر
لاک بوک کارآموزیگروه پرستاری
لاک بوک کاروزیگروه پرستاری
طرح درس تئوریگروه پرستاری
فرم درخواست ایمیل دانشگاهیپژوهش و فناوری
فرم ترتیب مراحل بررسی پژوهانهپژوهانه
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به دی۹۸- دانشگاه آزاد اسلامیفهرست نشریات نامعتبر
آیین نامه طرح های تحقیقاتیطرح های پژوهشی
شیوه نامه استفاده از بودجه های انجمنهای علمی، ادبی و هنری دانشگاهانجمن های علمی دانشگاه
فرم درخواست عضویت در انجمن علمیانجمن های علمی دانشگاه
فرصت مطالعاتی ۴۰۷۸فرصتهای مطالعاتی
فرصت مطالعاتی ۲۸۸۱۲۳فرصتهای مطالعاتی
ممنوعیت شرکت در کنفرانس های خارجی بصورت پوسترکنفراسها
متمم بخشنامه کنفرانس های خارجیکنفراسها
متمم بخشنامه شرکت در همایشهای بین المللی داخلیکنفراسها