مناقصه دانشگاه تجدید مناقصه مرکز هرمز(مرحله دوم)


نوع فراخوانمناقصه دانشگاه
نوع برگزاریانلاین
محل دریافت اسناددانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
مهلت دریافت اسناد۰۵ اسفند ۱۳۹۹
نام روزنامه منتشرکننده آگهیروزنامه فرهیختگان، روزنامه صبح ساحل
تاریخ درج اگهی در روزنامه۲۱ بهمن ۱۳۹۹
فرم درخواست فایل های مناقصه