مزایده دانشگاه مزایده فروش خودروهای دانشگاه


نوع فراخوانمزایده دانشگاه
نوع برگزاریانلاین
محل دریافت اسناددانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس- دبیرخانه مرکزی دانشگاه(مطابق با آگهی)
مهلت دریافت اسناد۰۳ آبان ۱۴۰۰
نام روزنامه منتشرکننده آگهیروزنامه کشوری (فرهیختگان)، روزنامه استانی (صبح ساحل)
تاریخ درج اگهی در روزنامه۱۹ مهر ۱۴۰۰
فرم درخواست فایل های مناقصه