مناقصه دانشگاه اصلاحیه مناقصه ساخت پروژه رفاهی آموزشی مرکز هرمز(۱۴۰۰)


نوع فراخوانمناقصه دانشگاه
نوع برگزاریانلاین
فرم درخواست فایل های مناقصه

آگهی تجدید مناقصه  ساخت پروژه رفاهی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز هرمز  
۱.    مناقصه گذار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس مر کز هرمز به آدرس: جزیره  هرمز  سایت ۲۰ هکتاری ، دانشگاه آزاد اسلامی مرکز هرمز
۲.    موضوع مناقصه : تهیه مصالح و اجرای پروژه آموزشی رفاهی اساتید و دانشجویان   دانشگاه آزاد اسلامی مرکز هرمز   
۳.    مبلغ  و نوع تضمین: سه میلیارد و نهصد میلیون ریال   واریز نقدی به شماره حساب ۰۱۰۵۹۳۶۱۳۲۰۰۸ بانک ملی یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه.
۴.    قیمت فروش  اسناد : یک میلیون ریال از طریق پرداخت انلاین  وبگاه اینترنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس به آدرس www.bandarabbas.iau.ir
۵.    مهلت فروش وعودت اسناد ۱۰ روز کاری از تاریخ انتشار آگهی می باشد .
۶.    محل دریافت اوراق :  به صفحه اصلی تارنمای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس به آدرس    www.bandarabbas.iau.ir   نموده و در قسمت اطلاعیه ها بعد از مطالعه راهنمای مندرج و پرداخت مبلغ مشخص شده به صورت آنلاین  می توانید اسناد و مدارک مورد نیاز را دریافت نمایید وتسلیم پاکات : دبیرخانه طبقه همکف ساختمان مرکزی
۷.    هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
۸.    مناقصه گذار در رد ویا قبول پیشنهادات اختیار کامل دارد.
۹.    سایر شرایط مطابق اسناد مناقصه می باشد.
۱۰.    محل انجام موضوع مناقصه دانشگاه آزاد اسلامی مرکز هرمز می باشد.
۱۱.    جهت  هماهنگی برای بازدیداز محل انجام کار  واخذ توضیح بیشتر در طول مدت آگهی ، به اداره حقوقی مراجعه و یا با شماره تلفن  های  ۰۹۱۷۵۷۹۸۹۸۲- ۰۷۶۳۳۶۶۵۵۱۴و یا دانشگاه آزاد اتماس حاصل شود .

                                                     روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس