مزایده دانشگاه مزایده های انتشارات و بوفه دانشگاه


نوع فراخوانمزایده دانشگاه
نوع برگزاریانلاین
محل دریافت اسنادتارنمای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
نام روزنامه منتشرکننده آگهیروزنامه فرهیختگان
تاریخ درج اگهی در روزنامه۲۱ آبان ۱۴۰۱
فرم درخواست فایل های مناقصه