معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

نام و نام خانوادگی : ذکوان ایمانی  
سمت : معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

Email: z.imani@iauba.ac.ir

سوابق اجرائی:
مدیر گروه کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱
رئیس انجمن علمی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱
مدیر گروه کارشناسی اقتصاد بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰
مدیر گروه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس در سال ۱۳۹۰
عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱
عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس در سال ۱۳۹۰
مدیر گروه کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس از تیر ماه سال ۱۳۹۴ تا کنون
معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس از آذر ماه سال ۱۳۹۴ تا کنون
عضو شورای آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس از آذر ماه سال ۱۳۹۴ تا کنون