راهنمای اتصال به اینترنت در سیستم عاملهای مختلف

برای دریافت راهنمای ارتباط با شبکه‌ی اینترنت دانشگاه درسیتم عامل Windows XP با استفاده از قرارداد VPN، لطفاً اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت راهنمای ارتباط با شبکه‌ی اینترنت دانشگاه درسیتم عامل Windows 7 با استفاده از قرارداد VPN، لطفاً اینجا را کلیک کنید.
برای دریافت راهنمای ارتباط با شبکه‌ی اینترنت دانشگاه در سیستم عامل Android با استفاده از قرارداد VPN، لطفاً اینجا را کلیک کنید.