کارگاههای برگزار شده

۰۶ آبان ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۱ کد : ۱۰۳۰ اخبار گروه
تعداد بازدید:۷۲۲

کارگاه کنترل عفونت در بیمارستان 

کارگاه ایمنی مددجو

کارگاه مهارت ارتباطی با مددجو وخانواده

کارگاه مهار ت زندگی

کارگاه اخلاق حرفه ای

کارگاه آموزش به مدجو وخانواده

کارگاه جایگاه پرستار در برنامه پزشک وخانواده

کارگاه آشنایی با مخاطرات شغلی

کارگاه آموزش حاکمیت بالینی

کارگاه نقش پرستار در پدافند عامل

کارگاه تفسیر آزمایشات بالینی


( ۱ )

نظر شما :