اعضای هیات علمی گروه

 

گروه آموزشی

اساتید

تخصص

نوع همکاری
جراحی داخلی 

اشرف بیرامی

فاطمه جلالی نیا

فرشته مظهری آزاد

فرخ آباذری

سمیه سلطانی نژاد

الهام صادقی فرد

مژگان نقدی

مریم حسینی

فرزانه صیحانی

دکترا

دکترا

دکترا

دکترا

کارشناس ارشد

کارشناس ارشد

کارشناس

کارشناس

کارشناس

هیات علمی

مدعو

هیات علمی

مدعو

هیات علمی

هیات علمی

مدعو

مدعو

کارشناس پراتیک

روان پرستاری

شکوفه زارعی

ثریا نظیری

معصومه مشایخ

سارا نیک صالحی

کارشناس ارشد

کارشناس ارشد

کارشناس ارشد

کارشناس ارشد

هیات علمی

مربی

مدعو

مدعو

کودکان

شیلان عزیزی

زینب السادات موسوی

شیوا غریب پور

دانشجوی دکترا

کارشناس ارشد

کارشناس ارشد

هیات علمی

هیات علمی

مدعو

بهداشت جامعه

علی اسدیان

سید ذاکرین

فاطمه اشکانی پور

دکترا

دکترا

کارشناس

مدعو

مدعو

مدعو

ویژه و فوریت

فاطمه عشقی

جبران فروتن

علی مقدسی

محمد امین کریمی

ولی الله دشت پور

دکترا

کارشناس ارشد

کارشناس ارشد

کارشناس ارشد

کارشنارس ارشد

مدعو

مدعو

مدعو

مدعو

مدعو

علوم پایه

رحمان مهدی زاده

شهرام زارع

ملیحه ثاقب رای

رویا موسی زاده

هادی یوسفی

سمیرا بهمنی

دکترا

دکترا

دکترا

دکترا

دکترا

کارشناس ارشد

هیات علمی

مدعو

مدعو

هیات علمی

مدعو

مدعو

مدیریت طوبی کریمی دکترا مدعو