- چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱

حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از جمله برجسته ترین حوزه های دانشگاه است که تلاش دارد تا با توسعه و تعالی آموزش و پژوهش و تامین عرصه بالینی مناسب به تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد و ارتقای دانش و سلامت جامعه کمک نماید. تشکیلات معاونت علوم پزشکی استان ها به منظور تسریع در امور مرتبط با واحدهای دانشگاهی مجری علوم پزشکی در استان ها و نظارت بهتر بر عملکرد متناسب با مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و نیز حوزه علوم پزشکی سازمان مرکزی ایجاد شده است.

این تغییرات باعث بهره گیری بهتر از امکانات و ظرفیت های استان ها در ارتقای کمی و کیفی رشته های علوم پزشکی  همچنین تقویت ساختار علوم پزشکی در هر استان از طریق تفویض اختیار به نمایندگان خود در هر استان به منظور نظارت بر کلیه امور آموزشی پژوهشی و خدمات درمانی واحدهای تابعه و ساماندهی در واحدهای دانشگاهی دارای رشته های پزشکی و غیرپزشکی می گردد. معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان به منظور نظارت و هماهنگی امور علوم پزشکی واحدهای دانشگاهی تابعه استان و انجام ماموریت های محوله مناطق آمایش سرزمینی مربوطه، در زیر مجموعه ساختار دانشگاه تشکیل گردید. این معاونت متشکل از دو زیرمجموعه شامل مدیریت آموزش و پژوهش و مدیریت توسعه سلامت می باشد.

واحدهای دانشگاهی تابعه به این معاونت شامل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس؛ بین الملل قشم و بین الملل کیش می باشد. واضح است که ارتقای حوزه علوم پزشکی در گرو ارتقای کیفیت آموزش، پژوهش و خدمات سلامت است و اتخاذ راهبرد گسترش تحصیلات تکمیلی، یکی از مهمترین اقدامات برای ارتقای حوزه علوم پزشکی به شمار می رود، از این رو حوزه علوم پزشکی فراهم آوردن زمینه ارتقای پژوهش در دانشگاه را ضروری می داند و تلاش خواهد شد تا در حیطه خدمات سلامت، نیز بالاترین کیفیت را دارا باشد.