معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان

نام و نام خانوادگی: دکتر رحمان مهدی زاده

مشاهده رزومه در صفحه شخصی 

دانلود رزومه ایشان

mehdizadeh@iauba.ac.ir

اهم وظایف معاونت علوم پزشکی استان
- نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی و امور بیمارستانها در واحد های مجری علوم پزشکی  استان
- ارزشیابی عملکرد دانشکده های حوزه علوم پزشکی در واحدهای مجری استان برمبنای الگوی ارزشیابی حوزه معاونت علوم پزشکی سازمان 
- برگزاری و نظارت بر رعایت ضوابط ارائه شده از سوی حوزه معاونت علوم پزشکی سازمان در انجام امتحانات تخصصی رشته های علوم پزشکی در واحدهای مجری در استان
- تهیه وارائه گزارشات دوره ای از امور تخصصی علوم پزشکی واحد های مجری آن استان برابر فرمت های ارسالی از حوزه علوم پزشکی سازمان 
- نظارت و انجام بازدیدهای دوره ای از واحدهای مجری علوم پزشکی در استان به منظور  بهبود وضعیت و در صورت لزوم ارائه گزارش به معاونت علوم پزشکی سازمان 
- شرکت در جلسات تخصصی آموزشی ،پژوهشی و خدمات درمانی در حوزه معاونت علوم پزشکی سازمان به منظور طرح و پیگیری و ارائه پیشنهادات سازنده جهت اعتلای علوم پزشکی واحدهای مجری آن استان
- انجام مکاتبات و پیگیری امور آموزشی ، پژوهشی و خدمات سلامت  دانشکده ها و گروه های آموزشی علوم پزشکی واحد های مجری علوم پزشکی استان با معاونت  علوم پزشکی سازمان  و روسا ومعاونین سایراستان ها
- تعامل با رئیس استان مبنای خط مشی های ارائه شده از سویحوزه  معاونت علم پزشکی سازمان  به منظور بررسی و امکان سنجی تامین کادر آموزشی و هیات علمی واحدهای مجری  علوم پزشکی و ایجاد رشته های  جدید این حوزه با رعایت صرفه و صلاح آن استان
- مشارکت در شوراها و کمیته های مرتبط استانی
- نظارت بر تخصیص بودجه های مرتبط با علوم پزشکی و هزینه  کرد آنها از جمله تخصیص ۵ درصد بودجه شهریه ای علوم پزشکی به امور پژوهشی علوم پزشکی آن استان
- تعامل با معاون علوم پزشکی واحد  راهبر بر اساس الگوی تعریف شده مناطق آمایش