مدیر توسعه سلامت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان

دانلود رزومه 

مدیر توسعه سلامت : خانم شکوفه زارعی

شرح وظایف مدیر توسعه سلامت
- نظارت بر اجرای مفاد قرارداد تامین عرصه آموزشی در بیمارستان های طرف قرارداد که دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه به آن ها ارجاع داده می شود 
- بررسی ظرفیت سایر مراکز درمانی به منظور عقد قراردادهای مربوط به تامین عرصه آموزش  
- تنظیم درخواست های واگذاری در فرمت های مربوطه و ارسال آن به کمیته واگذاری با محورهای زیر:
الف- تعیین لیستی از عنماوین واحد ها، وظایف و خدمات قابل واگذاری و تعیین اولویت آنها جهت واگذاری در مرکز
ب- تعیین اهداف کمی واگذاری هر یک از واحد ها، فعالیت ها و خدمات(اهداف کمی سالیانه و اهداف کمی در پایان دوره ۵ ساله)
ج- پیشنهاد روش واگذاری هر یک از واحد ها، فعالیت ها و خدمات
- بررسی چهارچوب قرار دادهای واگذاری منعقده و پیشنهاد تمدید قراردادهای موجود
- تهیه گزارش شرایط، استانداردها و موارد مورد نظر در خصوص صلاحیت تخصصی و اخلاقی طرف قرارداد
- نظارت بر واحد ها و وظایف واگذار شده و عملکرد طرف قرارداد 
- کنترل هزینه فعالیت ها به منظور جلوگیری از احتمال پرداخت وجوه و هزینه های اضافی توسط ارباب رجوع به واحد های واگذار شده و اعلام تعرفه های تعیین شده ارائه خدمات به مصرف کنندگان نهایی
- رسیدگی به تخلفات طرف قرار داد از تعهدات درج شده در قرارداد و در صورت لزوم ارجاع به مراجع قانونی
- تهیه و ارائه گزارش عملکرد سالیانه از روند تحقق واگذاری ها در مرکز مشتمل بر موارد زیر:
الف- عناوین واحد ها، وظایف و خدمات واگذار شده
ب- روش و نوع واگذاری هر یک از واحد ها، فعالیت ها و خدمات 
ج- میزان صرفه جویی ایجاد شده اعم از کاهش هزینه یا افزایش درآمد در نتیجه واگذاری هر یک از واحد ها، فعالیت ها 
د- نحوه نظارت بر واحد ها و وظایف واگذار شده و عملکرد طرف قرارداد
ه- میزان رضایت پرسنل واحدهای واگذار شده و مراجعین از نحوه ارائه خدمات در واحد های واگذار شده
و- موانع و مشکلات موجود در واگذاری