مدیرکل توسعه آموزش و پژوهش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان

Email: fmazhari@iauba.ac.ir

نام و نام خانوادگی : دکتر فرشته مظهری آزاد

-- دفتر توسعه آموزش و پژوهش علوم پزشکی استان 
اعضای هیات علمی و کارشناسانی که با این دفتر همکاری می کنند زیر نظر مدیر کل توسعه آموزش و پژوهش علوم پزشکی استان وظایف زیر را بعهده خواهند داشت:
-- امور آموزشی ،دانشجویی ،تحصیلات تکمیلی و آزمون ها
- در زیر مجموعه این امور ، وظایف زیر انجام می شود:
- نظارت و بررسی در خواست های تاسیس رشته ها و دانشکده های جدید
- نظارت براجرای صحیح آیین نامه ها و بخشنامه های وزارت بهداشت در حوزه دانشجویی
- نظارت و هماهنگی بر انجام کلیه آزمون های رشته های علوم پزشکی 
- نظارت بر اجرای امور فارغ التحصیلان و مشمولین طرح نیروی انسانی 
- نظارت بر حسن اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی واحدهای تابعه استان دررشته های علوم پزشکی 
-  بررسی درخواست های دانشجویی واصله از واحدهاهی تابعه استان به منظور ادامه تحصیل مطابق با آیین نامه آموزشی وزارت بهداشت و ارسال پرونده جهت طرح در شورای آموزشی استان و در صورت نیاز ارسال پروند دانشجو به شورای آموزشی علوم پزشکی در سازمان مرکزی 

-- امور مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ( EDC )
در زیر مجموعه این امور، اهم  وظایف زیر انجام می شود: 
- پیگیری برنامه ها و نامه های ارسالی از EDC  و المپیاد و استعدادهای درخشان معاونت علوم پزشکی واحدهای دانشگاهی مجری در استان 
- پیگیری برنامه ها و نامه های ارسالی از کمیته های تحت پوشش EDC  معاونت علوم پزشکی به کمیته های تحت پوشش     EDC  و  EDO    واحدهای مجری استان
- ایجاد هماهنگی های لازم جهت بازدید های معاونت مراکز و دفاتر استانی 
- نظارت بر عملکرد و هماهنگ نمودن فعالیت دفاتر توسعه آموزش (EDO ) در واحدهای تابعه استان و ارسال گزارش فعالیت دفاتر به سازمان مرکزی 
- دریافت گزارشات عملکرد واحدهای تابعه استان در زمینه دانشجویان استعداد درخشان ،المپیاد و ارسال به  سازمان مرکزی

- امور اعضای هیات علمی  علوم پزشکی 
در زیر مجموعه این امور ، اهم وظایف زیر انجام می شود:
- نظارت بر امور مربوط به ترفیع و تبدیل وضعیت استخدامی و ارتقاء اعضای هیات علمی گروه علوم پزشکی 
- بررسی نیازهای هیات علمی استان جهت همپوشانی بهتر اعضای هیات علمی در واحدهای دانشگاهی یک استان 
- بررسی درخواست نقل واننتقال اعضای هیات علمی گروه علوم پزشکی 

- اخذ اعلام نیاز واحدهای دانشگاهی استان در ارتباط با جذب هیات علمی گروه علوم پزشکی 
- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام هیات علمی گروه  علوم پزشکی توسط واحدهای دانشگاهی تابعه 


-- امور پژوهشی علوم پزشکی 
در زیر مجموعه این امور، اهم  وظایف زیر انجام می شود: 
- تعیین اولویت های پژوهشی حوزه علوم پزشکی در سطح  استان   بر مبنای پژوهش های کاربردی و مساله محور مبتنی بر نیاز جامعه در حوزه سلامت در واحدهای دانشگاهی استان
- نظارت بر عملکرد کمیته های تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی واحدهای دانشگاهی استان مربوطه  
- پایش مستمر برنامه ها واهداف پژوهشی واحدهای دانشگاهی استان مربوطه رد حوزه علوم پزشکی 
- نظارت بر تخصیص بودجه های پژوهشی علوم پزشکی در واحدهای دانشگاهی استان مربوطه و مراکز تحقیقاتی حوزه علوم پزشکی متناسب با سرفصل بودجه مربوطه
- بررسی طرح های پژوهشی اعضای هیات علمی و پایان نامه ها / رساله های دانشجویان حوزه علوم پزشکی واحدهی دانشگاهی استان در شورای پژوهشی مستقل حوزه علوم پزشکی دراستان با حضور نمایندگان پژوهشی از واحدهای  مجری