کارشناس کمیته اخلاق


نام و نام خانوادگی: ناهید کهریزی

سمت‌: کارشناس کمیته اخلاق

سوابق:

   - کارشناس توسعه سلامت پزشکی
   - کارشناس بخش علوم پزشکی نظارت ارزیابی
   - مربی آموزش بالینی دانشجویان پرستاری
   - کارشناس گروه پرستاری
   - کارشناس مسول کمیته آموزش در پژوهش
   - کارشناس بخش نشریات کتابخانه
   - مسئول  کنترل و ثبت پروپوزال های  کارشناسی ارشد
   - کارشناس کانون های دانشجویی و فرهنگی