کارشناس آموزش و پژوهش علوم پزشکی


 نام و نام خانوادگی : روح انگیز ترکی

سمت : کارشناس آموزش و پژوهش

 

-- مسولیت های اجرایی

-    مسول آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه
-    مسول آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه
-    سرپرست حوزه معاونت آموزشی و دانشجویی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه
-    کارشناس پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه
-    مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه
-    رییس اداره امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه
-    مدیر کل آموزش و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه از سال ۸۸ تا سال ۹۸
-   دبیر کمیته انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه از سال ۸۰ تا سال ۹۸
-    عضو کمیته انضباطی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه از سال ۸۰ تا سال ۹۸
-    عضو کمیته بانوان هرستان بندرلنگه تا سال ۱۳۹۲
-    عضو افتخاری هلال احمر
-    عضو کمیته زنان فرهیخته دانشگاه آزاد
-    دبیرستاد شاهد وایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه از سال ۹۰ تا سال ۹۸