ساختار معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان

حوزه علوم پزشکی با در نظر گرفتن برخی از سرفصلهای مهم اسناد بالادستی در زمینه آموزش، پژوهش پزشکی و خدمات درمانی، در نظر دارد آینده نگاری حوزه علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی را با کمک همه مدیران از سرفصل های مهم این حوزه قرار دهد. آینده نگاری در حیطه آموزش پزشکی، مسیر صحیح حرکت در این حیطه را بر اساس وضعیت موجود نشان میدهد و تحلیل وضعیت موجود و برآورد شرایط آینده دو گام اساسی در فرآِیند آینده نگاری به شمار می رود.