امور آموزشی، دانشجویی؛ تحصیلات تکمیلی و آزمون ها

در زیر مجموعه این امور ،  وظایف زیر انجام می شود:

  1. نظارت و بررسی درخواست های تاسیس رشته و دانشکده های جدید
  2. نظارت بر اجرای صحیح آیین نامه ها وبخشنامه های وزارت بهداشت در حوزه دانشجویی
  3. نظارت بر اجرای امور فارغ التحصیلان و مشمولین طرح نیروی انسانی
  4. نظارت وهماهنگی بر انجام کلیه آزمون های رشته علوم پزشکی
  5. نظارت بر حسن اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی احدهای تابعه استان در رشته های علوم پزشکی
  6. بررسی درخواستهای دانشجویی واصله ازواحدهای تابعه استان به منظور ادامه تحصیل مطابق با آیین نامه کمیسیون موارد خاص وزارت بهداشت و ارسال پرونده جهت طرح در کمیسیون موارد خاص پز شکی سازمان
  7. تهیه گزارش سالانه از عالی شورای آموزشی استانی آن به معاونت علوم پزشکی سازمان مرکزی