امور اعضای هیات علمی علوم پزشکی

در زیر مجموعه این امور وظایف زیر انجام می شود:

  • نظارت بر وضعیت کمی و کیفی اعضای هیات علمی علوم پزشکی استان
  • نظارت بر امور مربوط به ترفیع و تبدیل وضعیت استخدامی و ارتقا اعضای هیات علمی گروه علوم پزشکی
  • نظارت بر صدور احکام ماموریت آموزشی و قرارداد بورس اعضای هیات علمی گروه علوم پزشکی شاغل به تحصیل در مقاطع دکتری تخصصی و فوق تخصصی
  • بررسی نیازهای هیات علمی استان جهت همپوشانی بهتر اعضای هیات علمی در واحدهای یک استان
  • نظارت و هماهنگی بر اجرای طرح ساهم در استان
  • درخواست نقل و انتقالات اعضای هیات علمی گروه علوم پزشکی
  • اخذ اعلام نیاز واحدهای دانشگاهی استان در ارتباط با جذب هیات علمی گروه علوم پزشکی
  • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام هیات علمی گروه علوم پزشکی توسط واحدهای دانشگاهی تابعه
  • رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی گروه علوم پزشکی حسب مقررات مربوطه