امور مراکز رشد، توسعه و هماهنگی مراکز تحقیقاتی و ارتباط با صنعت

 

یکی از مهمترین مسائلی که امروزه در حوزه پژوهش و فناوری مورد توجه مراکز علمی معتبر جهان است، نگاهی کلان به مقوله پژوهش از مجرای تلاش جهت تکمیل چرخه ایده تا محصول می باشد. در این رویکرد، انتشار نتایج پژوهش نه به عنوان پایان چرخه، بلکه آغاز فرایند تبدیل اطلاعات به محصول و یا خدمتی است که جامعه از آن بهره مند گردد. مراکز رشد نقش مهمی را در نهادینه سازی این رویکرد ایفا می کنند و با ایجاد بستر لازم برای تبدیل نتایج پژوهش ها به محصول و یا خدمت، در پیشبرد اهداف کشور در حیطه خلق ثروت دانش بنیان بسیار موثر خواهد بود. در زیرمجموعه این امور، وظایف زیر انجام می شود:

  • نظارت بر عملکرد واحدهای دانشگاهی مجری استان مربوطه جهت راه اندازی مراکز تحقیقاتی در حوزه علوم پزشکی و نیز جذب بودجه/حمایت مالی از خارج دانشگاه
  • پایش و نظارت بر عملکرد پژوهشی و مالی مراکز تحقیقاتی و مراکز توسعه پژوهش بالینی حوزه علوم پزشکی در واحدهای دانشگاهی مجری استان
  • نظارت بر خرید تجهیزات مورد نیاز و تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مراکز تحقیقاتی حوزه علوم پزشکی در واحدهای دانشگاهی مجری استان
  • نظارت بر عملکرد واحدهای دانشگاهی مجری استان مربوطه در راه اندازی مراکز رشد، واحدهای فن آور و شرکت های دانش بنیان
  • نظارت بر بارگذاری مستمر اطلاعات واحدهای فن آور، شرکت های دانش بنیان و قراردادهای آنها در سامانه مراکز رشد
  • ارائه مشاوره به مدیران مراکز رشد واحدهای دانشگاهی استان مربوطه و برگزاری جلسات توجیهی