کمیته برنامه ریزی درسی

 مسئول کمیته برنامه ریزی آموزشی :‌ زینب السادات موسوی فرد--> کارشناس ارشد پرستاری کودکان 

    
معرفی و شرح وظایف واحد:

برنامه‌ریزی آموزشی/درسی فرایندی است که برای انجام هر نوع فعالیت آموزشی طی می‌گردد. حتی زمانی که از کارشناسان خواسته می‌شود که یک سخنرانی کوتاه، یک سمینار یا کارگاه ارائه دهند، بعضی از اشکال برنامه‌ریزی درسی را انجام می‌دهند. آن‌ها دلیل این که چه کار می‌خواهند انجام دهند و فراگیران چه چیزی را باید به دست آورند، روشن می‌کنند و حتی زمان و مکان مورد نظر را  مشخص می‌کنند. برای فعالیت‌های آموزشی در مقیاس بزرگ‌تر از قبیل یک دوره آموزشی رسمی کارگاه یا یک   برنامه، آموزش‌دهندگان بیشتر تحقیق کرده و سعی می‌کنند طرح یا نقشه‌ای سامانمند را تهیه  نمایند. آن‌ها ممکن است در مورد همان عناصر ذکر شده فکر کنند اما باید به جزییات بیشتری توجه نمایند و در سطح گسترده‌تری برنامه‌ریزی کنند. آموزش‌دهندگان در چنین مقیاس‌های وسیعی، زمان زیادی را صرف تحقیق برای تصمیم‌گیری در مورد نیازهای ویژه آموزش‌گیرندگان، آماده کردن اهداف یادگیری، شناسایی دقیق محتوای آموزشی و انتخاب روش‌های مناسب می‌کنند.

 شرح وظایف این واحد عبارت‌اند از:

 مشارکت در تدوین طرح دوره و طرح درس برای کلیه دروس ارائه شده.
 تأیید برنامه‌های آموزشی پیشنهادی و جدید (طرح دوره، برنامه رشته تحصیلی و...).
 مشارکت در تدوین مداخلات آموزشی و اصلاح فرآیندهای آموزشی
 پایش و ارزشیابی برنامه‌ها و مداخلات آموزشی.
 همکاری در تدوین برنامه‌های آموزشی در مرکز مهارت‌های بالینی و پایش و ارزشیابی برنامه‌ها.
 هماهنگی با دفاتر توسعه آموزش دانشکده‌ها برای تشکیل کمیته‌های برنامه‌ریزی آموزشی.
 جمع‌آوری و تهیه بانک اطلاعاتی طرح درس‌ها، طرح دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی دانشکده‌های مختلف ترجیحاً به صورت الکترونیک.
 پیگیری امور مربوط به پیاده‌سازی استانداردهای پایه آموزش پزشکی عمومی در دانشکده پزشکی.
 پیگیری روند پیاده‌سازی کوریکولوم‌های آموزشی و برنامه‌های راهبردی رشته‌های تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها.
 پیگیری و هماهنگی تنظیم برنامه ادغام افقی و عمودی علوم پایه و بالینی پزشکی.
 تشکیل جلسات حضوری با EDO دانشکده‌ها به منظور آموزش کارشناسان و کمک به آن‌ها در انجام وظایف مربوط.
 همکاری در طراحی کارگاه‌های محوری – در راستای برنامه‌ریزی درسی، طرح درس و طرح دوره.
 همکاری در طراحی کارگاه‌های مهارت‌های دانشگاهی– در راستای برنامه‌ریزی درسی، طرح درس و طرح دوره
 ارزشیابی طرح دوره‌ها و طرح درس‌ها.

 فرایند انجام کار:

ارسال فایل طرح درس‌ترمی و روزانه در ابتدای ترم به کلیه اساتید.
هماهنگی با کارشناسان EDO ها برای جمع‌آوری طرح درس‌های ترمی در دو هفته اول‌ترم.
ارسال موارد جمع‌آوری شده طرح درس‌های ترمی در هفته سوم‌ترم تحصیلی به واحد برنامه‌ریزی درسی.
امتیاز گذاری طرح درس‌ها و ارسال لیست کلی به واحد ارزشیابی اساتید.

برنامه‌ها:

جمع‌آوری و امتیاز گذاری منظم طرح درس‌های ترمی و روزانه در تمام نیمسال‌های تحصیلی.
هدایت نگرش‌ها و توانمندی‌های اساتید در زمینه برنامه‌ریزی درسی از طریق فراهم نمودن خوراک علمی در قالب جزوات و پمفلت‌های آموزشی

دانلود فایل های طرح درس