مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی EDO

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDO)

نام و نام خانوادگی مسئول مرکز (EDO): فرشته مظهری آزاد

-- شرح وظایف EDO
۱.    افزایش مهارت، توانمندی و عملکرد فارغ التحصیلان گروه پرستاری با اجرای برنامه های آموزشی تخصصی
۲.    طراحی، اجرای رویکرد های جدید آموزش علوم پزشکی و نظام ارزشیابی
۳.     ارزشیابی فعالیت های آموزش یادگیری – یاددهی در سطح دانشکده
۴.     ارتقاء استانداردها وکیفیت آموزش در جهت برنامه های استراتژیک دانشگاه
۵.    ارتقاء، رشد و پویایی اعضای هیاْت علمی در زمینه آموزش علوم پزشکی
۶.    جلب مشارکت دانشجویان در ارتقاء کیفیت آموزشی
۷.    به کارگیری و توسعه روش های نوین آموزشی در سطح دانشگاه و توسعه آموزش های الکترونیکی
۸.    ارزشیابی درونی و بیرونی گروههای آموزشی
۹.    طراحی و پیگیری اجرای طرح دوره و طرح درس
۱۰.    اجرای ارزشیابی اساتید توسط همکاران، دانشجویان و خودارزشیابی
۱۱.    برقراری ارتباط مستمر با دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و مرکز توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت
۱۲.    توسعه امکانات خدمات آموزشی مرکز متناسب با نیازهای دانشکده

-- کمیته های EDO
-کمیته پِژوهش در آموزش
-کمیته برنامه ریزی آموزشی
-کمیته اعتبار بخشی
-کمیته ارزشیابی
-کمیته توانمندسازی
-کمیته مشورتی ، المپیاد و استعدادهای درخشان
-کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی