- پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

گروه منابع طبیعی یکی از گروه های اموزشی دانشگاه می باشد.