- سه شنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۱

گروه منابع طبیعی یکی از گروه های اموزشی دانشگاه می باشد.