لیست رشته های گروه

ردیف کارشناسی پیوسته کارشناسی ناپیوسته  کارشناسی ارشد دکترا
۱ علوم مهندسی شیلات تکثیر و پرورش آبزیان علوم و مهندسی شیلات علوم و مهندسی شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان
۲ علوم مهندسی محیط زیست مرتع و آبخیزداری مدیریت محیط زیست - مدیریت محیط زیست علوم محیط زیست- تنوع زیستی
۳ علوم مهندسی آبادانی - مهندسی محیط زیست مدیریت محیط زیست - مدیریت محیط زیست
۴ علوم آب -   -
۵ زیست دریا - - -