اعضای هیات علمی گروه

گروه زیست دریا:
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ شادی خاتمی استادیار  
۲ مهناز کردگاری استادیار  

گروه مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ الیاس پرورش مربی (دانشجوی دکترا)  
۲ امیرپلهم عباسی مربی (دکترا)  
۳ الهام مصطفایی استادیار  
۴ تورج اسدی مربی (دانشجوی دکترا)  

گروه مهندسی منابع طبیعی - شیلات و تکثیر و پرورش آبزیان:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ علیرضا سالارزاده استادیار  
۲ مازیار یحیوی دانشیار  
۳ امیرهوشنگ بحری دانشیار  
۴ فلورا محمدی‌زاده دانشیار  
۵ دل‌آرام نخبه‌زارع استادیار  
۶ مانی مهین مربی (دانشجوی دکترا)  

گروه مهندسی کشاورزی آب:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ غلامحسین بیگی پور استادیار  

گروه مهندسی منابع‌طبیعی - محیط زیست، برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست و آب‌و فاضلاب:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ حسین پرورش استادیار  
۲ محسن دهقانی دانشیار  
۳ صابر قاسمی استادیار  
۴ قهرمان جوادی‌زاده مربی (دانشجوی دکترا)  
۵ آژیر خلیل‌آریا مربی (دکترا)