فعالیتهای در دست اقدام

فعالیتهای آتی و در دست اقدام در واحد بندرعباس و سایر مراکز دانشگاه عبارتند از:

۱- خانه سلامت
۲- شهرک فناوری
۳- سالن ورزشی ۱۵۰۰ نفره نیز در زمین فاز ۹ دانشگاه در دست ساخت  می باشد.
۴- احداث ساختمان آموزشی تجاری