فعالیتهای عمرانی دانشگاه

این فعالیتهای به دو دسته ذیل تقسیم می گردند

فعالیتهای انجام شده

فعالیتهای در دست اقدام