معاونت عمرانی

 

معاون عمرانی دانشگاه: مهندس علی عطارزاده

Email: atarzadeh@iauba.ac.ir

 

شماره تماس مستقیم معاونت: ۰۷۶۳۳۶۷۴۱۱۲۰

تماس از طریق تلفنهای عمومی دانشگاه : ۴-۰۷۶۳۳۶۶۵۵۰۰  داخلی : ۱۰۳۱


 این معاونت در راستای سیاستهای ریاست عالیه دانشگاه و با هدف گسترش فضاهای آموزشی ، پژوهشی و رفاهی ، برای فراهم آمدن شرایط مطلوب ، جهت تحصیل دانشجویان ، فعالیتهای عمرانی خود را برنامه ریزی و اجرا می نماید. با این نگرش اهم اهداف را می توان به صورت ذیل طبقه بندی نمود :

- برنامه ریزی به منظور ایجاد فضاهای لازم ، شامل ساختمانهای آموزشی ، اداری ، رفاهی و سایر ساختمانهای مورد نیاز

- نگهداری و بهره برداری بهینه از ساختمانهای موجود دانشگاه

- ایجاد مجتمع های دانشگاهی و تجمیع پراکنده با اولویت استفاده از این مکانها

- دستیابی به استانداردهای ملی در زمینه فضاهای آموزشی ، اداری ، رفاهی و غیره